နႏြီးထထြီး ၾကိဳဆိုပါယင့္...
”.....ဝါၾကိတ္သံကို၊ ငိုသံထင္မွတ္၊ မိုးတိမ္ယံကို၊ မပ်ံတက္ေက၊ ထြီးနတ္ေကသွ်င္မ၊ ပုလဲထံေက၊ ဝဲပ်ံက်ေက၊ သားလွရြီက်ဴ၊ သဇင္ၿဖဴေက၊ ၾကင္သူမငို၊ ၿမပုခြက္မွာ၊ သာၿခင္း ဆိုေက၊ သားသွ်င္အိပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေပ်ာင္းေပ်ာင္းေက၊ ခ်ိဳေညာင္းသာၾကည္၊ ၿမဧယင္မွာ၊ အမင္သိပ္ေက၊ အိပ္ပါေလ။ ”

မင္းရာဇာၾကီး စာၾကည့္တိုက္

Saturday, April 3, 2010

ရခိုင္စာပီ နန္႔ ပတ္သက္ေတ စာအုပ္၊ စာတမ္း နန္႔ ေဆာင္းပါးတိ

() ေအဒီေၿခာက္ရာစု နန္႔ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ၿပည္သံုး အကၡရာမ်ား(ဥဴးစံသာေအာင္)
() ရခိုင္စာပီခရီး (အသွ်င္ေကာသလႅ (ေဂဝသီ))
() ရခိုင္အကၡရာ ဆင္းသက္ရာ (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
() ရခိုင္အကၡရာ စာပီခရီးလမ္းေၾကာင္း (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
() ရခိုင္သင္ပုန္းၾကီး ရြတ္ဖတ္နည္း (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
() အကၡရာအေၾကာင္းေဟာေၿပာခ်က္ (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
() ဂႏၱဝင္ရခိုင္ေဝါဟာရမ်ား
() ရခိုင္ဘာသာစကားလမ္းညြန္
() ေလာကသာရ အဖ်ား (ရခိုင္သူၿမတ္)
() ေလာကသာရဆံုးမစာ (ရခိုင္သူၿမတ္)
() အာႏၵာစၿႏၵားေက်ာက္စာ
() ရခိုင္ေက်ာက္စာ၊ ပီစာ၊ ပုရပိုက္စာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ နန္႔ အၿခားစာပီမူတိ
() ဂဝိႏၶက်မ္း (ရခိုင္ေဝသာလီေခတ္တြင္သကၠတဘာသာမွ ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆိုအသံုးၿပဳခေသာကဗ်ာ၊လကၤာဆိုင္ရာသဒၵါက်မ္း)
() ကဝိပါသ႑က်မ္း
(ရခိုင္ေဝသာလီေခတ္တြင္သကၠတဘာသာမွရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆိုအသံုးၿပဳခေသာကဗ်ာ၊လကၤာဆိုင္ရာသဒၵါက်မ္း)

() ၿမန္မာမူၿပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား (စ/ဆံုး)
() ရခိုင္ရြီပီ ၾကိဳးစာ
() ရခိုင္စာပီမူ (ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္)
() ရခိုင္စကားပံုတိ
() ထူးဆန္းေသာပုရပိုက္က်မ္းစာ
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၁
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၂
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၃
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၄
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၅
() ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၆
() ရခိုင္စာပီ မဂၢဇိင္း-၁
() စိတ္ကူးေၿခာက္ပိႆာနန္႔ေၿမာက္ဥဴးကဘီလူး
() ကိုသာလွဥဴး ၏ စုစည္းမူမ်ား
() သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ ရခိုင္သံခ်ပ္ၾကီး
() ေအဒီေၿခာက္ရာစုနန္႔ယင္းမတိုင္မွီရခိုင္ၿပည္သံုးအကၡရာတိကိုေဖာ္ထုတ္ၿခင္း
() ရခိုင္စကားၿပင္ေက်ာက္စာတခ်ပ္
() ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မူနန္႔ၿမန္မာမူၿပဳခံရရခိုင္စာပီ
() ၿမန္မာမူၿပဳ၍မရေသာရခိုင္ကာရံမ်ား
() ဗမာ-ေအာက္သား နန္႔ ၿမန္မာစာ
() ရခိုင္စကားၿပင္
() ရခိုင္ကဗ်ာစစ္တမ္း
() အကၡရာ နန္႔ စာ
() ဓညဝတီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာၿခင္း(စ/ဆံုး)
() ဓညဝတီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာၿခင္းကိုေလ့လာၿခင္း
() မဟာဝိဟိကရခိုင္ရာဇဝင္လကၤာ
() ဥဴးၿမဝါဒံုးယိမ္း
() ရခိုင္စာလံုးေပါင္းတည္ၿငိမ္ရီး
() ေလာကသာရပ်ိဳ႔ နန္႔ ရခိုင္စာပီ (ေဝဖန္ခ်က္)
() ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား
() ရခိုင္သာစြေလလကၤာ
() ရခိုင္ရာဇဝင္လကၤာ
() ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း
() " လား " " လာ " ကိစၥ (ရခိုင္သဒၵါ)
() အဒူမင္းညိဳ (ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း)
() ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား
() မဟာပညာေက်ာ္ (ရခိုင္ရာဇဝင္ဇတ္လမ္း)
() ရခိုင္မဂၢဇိင္း အမွတ္(၁)
() သုဝဏၰေဒဝီ၏ သႊ်န္းလိုက္ရတုပိုဒ္စံု
() ရခိုင္အကၡရာေပၚေပါက္လာပံု နန္႔ အသြင္ေၿပာင္းလာပံု
() ရခိုင္စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုအညြန္း (စုစည္းမူ)(ရင္သြီးငယ္)
() ေခတ္မွီရခိုင္စာပီ(အတိုေကာက္ရြီးနည္း)-အပိုင္း(၃)(ေဒါက္တာေအးေက်ာ္)
() ရခိုင္စာပီဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴး (ေဒါက္တာေအေက်ာ္)
() တိမ္ၿမဳပ္နီေရ ရခိုင္စာပီးမ်ား(ဥဴးသာညြန္႔)
() ရခိုင္ပန္းဝွက္စကားထာမ်ား-၁
() ရခိုင္အလင္းတန္း(ဂ်ာနယ္)
() စံ ရခိုင္စာပီ ပန္းတိုင္းကို လားေရာက္ၿခင္း (ေဆာင္းပါး)
() ရခိုင္ေဝါဟာရ တိုင္ပင္ပြဲ (သႏၱာေမာင္ေမာင္)
() ရခိုင္စာပီေဟာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရီး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကတ္ပါ။ (အသွ်င္စကၠိႏၵ)
() ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္စာ (ေမာင္စံေဖာ္)
() ရခိုင္စကားကို ဘာသာစကားသုေတသီတို႔ ယူဆခ်က္ (အသွ်င္ၾကီး)
() ေၿမာက္ဥဴးေခတ္လယ္ ရခိုင္စာရြီးဟန္ သံုးမ်ိဳး (ေမာင္ဗသိန္း)
() မတူညီေရ အယူအခ်က္ၾကားက ရခိုင္စာပီ၏ ကံၾကမၼာ (မိုးညိဳ)
() ရခိုင္စာပီ ၾဟင္သန္ဘာဇီ
() ႏိူင္ငံတကာရီးရာ ရခိုင္သတင္းစဥ္ (အမွတ္ ၇)
() ရခိုင္စာ နန္႔ ရခိုင္စကား ရီးသားပံုသွ်င္းလင္းခ်က္
() ရခိုင္သင္ပုန္းၾကီးဖတ္စာ (အမွာစာ)(အသစ္!)
() ရခိုင္သင္ပုန္းၾကီးဖတ္စာ (သင္ရိုး)(အသစ္!)


ရခိုင္သမိုင္း နန္႔ ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ

() ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၁ (မွတ္စု)
() ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၂ (မွတ္စု)
() ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း (ဒုတိယအုပ္)
() ရခိုင္မဟာရာဇဝင္ေတာ္ၾကီး
() ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းအထၳဳပၸတၱိ(အသစ္!)
() ရခိုင္သမိုင္းကြင္းဆက္မ်ားကို ဆက္စပ္ၾကည့္ၿခင္း
() ရခိုင္တန္ေဆာင္ ေဆာင္းပါးမ်ား (ဥဴးဥဴးသာထြန္း)
() သီရိလကၤာ နန္႔ ဗုဒၶဘာသာ
() မ်ိဳးရို႔အဆက္ဆက္ကိုးကြယ္လာခေသာမဟာမုနိ
() ရွိေခတ္ရခိုင္မင္းဆက္မ်ား
() ရွိအတိတ္ကာ ဓညဝတီရခိုင္ၿပည္ နန္းဆက္မင္းဆက္ရာဇဝင္
() ဗ်ာလ
() ရခိုင္ၿပည္တြင္းကိုးကြယ္ရာဘာသာရပ္မ်ား
() ရခိုင္ရိုးရာစည္ေတာ္စတင္ေပၚေပါက္လာၿခင္း
() ရခိုင္၊ ၿမန္မာ မင္းႏွစ္ပါးရို႔၏ ရာဇသံ
() ဘဂၤလားအဝကြ်န္းသမိုင္း
() သီရိသုဓမၼၼရာဇာ၏နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနား
() ရခိုင္ရို႕အားဖိနွိပ္ခေရဗမာ(ၿမန္မာ) ၿမိဳ႕၀န္မ်ား
() ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာမွဘုရားမ်ားကိုကိုးကြယ္ၿခင္း
() သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးအတြင္းရွိအဓိကမ႑ိဳင္မ်ား
() ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္က်ဆံုးၿခင္း
() ေဒးဝန္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၏ကိုယ္တြိရခိုင္ၿပည္သိမ္းတိုက္ပြဲမွတ္တမ္း
() အရိွေတာင္အာရွာတြင္အေစာဆံုးဗုဒၶအႏူပညာေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား
() တတိယေၿမာက္ဥဴးေခတ္အလယ္ပိုင္ရွိေဟာင္းငြီသားဒဂၤါးမ်ား (ဥဴးဥဴးသာထြန္း)
() ရခိုင္ေဖသာမ်ား (ဒဂၤါးမ်ား)
() လိုင္ရိုးေတာ္ဓါတ္သမိုင္း
() ရခိုင္မင္းသား
() ဥဴးဥတၱမ နန္႔ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဴပ္ရီး
() ဥဴးေပၚဥဴး ၏ စကားအလကၤာ
() ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား
() ရခိုင္က်င္
() ေဒးဝန္ၾကီးမွတ္တမ္း
() A political Analysis (Series 1)
() AFPFA (Series 2)
() Bo Gree Kra Hla Aung (Series 3)
() The Third Dimension of 8-8-88 ( Series 4)
() The Strategies and Tactics After 8-8-88 (Series 5)
() The Struggle of Hidden Colony and Globalization (Series 6)
() The Prisoner of Mandalay and Democracy Part I (Series 7)
() The Prisoner of Mandalay and Democracy Part II (Series 8)
() The People's Republic of Arakan and Her Concept I (Series 9)
() The People's Republic of Arakan and Her Concept II (Series 10)
() The Arakan Republic and Decolonization of Burma (Series 11)
() An Outlet of the Arakanese Rule in Southeast Bengal During
16th and 17th Century AD

() Buddhist Kings with Muslim Title
() Rock Art and Artisans in Lemro Valley, Arakan
() Literature on the Mrauk-U Period in Arakanese History
() The Remote Mysteries of Mraunk-U
() Thesis on Arakan Chapter 1
() Thesis on Arakan Chapter 2
() Thesis on Arakan Chapter 3
() Thesis on Arakan Chapter 4
() Thesis on Arakan Chapter 5
() Arakan (Fochhammer 1891)
() Ancient Arakan (Gutman, Pamela)
() Crisis and Reformation in the Kingdom of Arakan
() Dom Martin By Maurice Collis and San Shwe Bu
() Changes in Spirits Cults in Arakan
() Arakan, Morn RaZaGree and Portuguese
() Arakan Eighty Years Ago
() A Study of Arakan’s Subjection in Nineteenth-Century
() Arakan King's Letter to Dutch King
() Rakhaing New Historical Journal
() Vaishali and the Indianization of Arakan
() A Dicussion of Muslim Influence in Mrauk_U Period(Dr.Jacques)
() Rediscovering Arakan (Dr.Jacques)
() The Land of Historic Finds by U Shwe Zan
() History of Mahamuni Image
() The Story of Mahamuni
() Mahamuni Tradition
() The Land of Great Image (Maurice Collis)
() Arakan - A Promised Land
() History of Arakan
() Arakan: Past, Present and Future (John Ogilvy Hay)
() Arakan and First Anglo Burmese War
() Interpretations of Burmese World Part I
() The Serpent and The King
() The Rise and The Fall of Arakan Kingdom
() A Buddhist Land of Rakhaing
() How Mrauk-U was translated into Monkey's egg
() The Forgotten Cities of Arakan
() Marma (The Arakanese)
() Ancient Arakan
() Old Arakan (U San Shwe Bu)
() ရခိုင္သမိုင္း နန္႔ သံသယမ်ား (ဥဴးရြီစံ)
() Notes on Arakan
() PhD. Thesis on Arakan
() Stephans's Thesis on Arakan
() Arkanese Poem of 16th Century
() Arakan
() Arakanese Proverbs in Comparison with their counterparts in Burmese
() Arakan
() Buddhist Art of Ancient Arakan
() THE MAGHS
() So-called Rohingya and Rakhaing
() Influx Virus (1)
() Illegal Migration into Assam from Bangladesh
() Illegal Kular Problem in Arakan
() On the Evolution of Rohingya problem in Rakhine State of Burma I
() My Views on Rohingya
() AlQaeda
() False Rohingya History
() On the Evolution of Rohingya Problem in Arakan State
() The Developement of Muslim Enclavement
() Rohingya And Migrated People in Arakan
() ကုလားအေၾကာင္းတစိတေစာင္း
() ရိုဟင္ဂ်ာကိုဇာသူမြီးခလဲ?
() Response to Muslim Press Release the Rohingyas
() (Mis)Interpretation of Burmese Words Kula
() Identities of The Rakhaing Community (Maung Than Aye)
() Interview with guest Editor Stephan Van Galen
() Political Success of a Buddhist Boarder States (Dr.Jucques)
() The Rohingyas, Who are they?
() Burmese Responses to Indian Immigration 1
() Burmese Responses to Indian Immigration 2
() An Historian Looks at Rohingya (Dr.Aye Kyaw)
() Background of Rohingya Problem (Kyaw Zan Tha,MA)
() KING-BERING
() မဟာေတာ္ဝင္ ရခိုင္ဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္ေတာ္မ်ား
() ဒဏၰာရီထဲ့က သမိုင္းရွာပံုေတာ္မ်ား
() သူ႔ကြ်န္မခံဇာတိမာန္နန္႔ (မႏူႆဥဴးဘစိန္)
() ရခိုင္ဆိုေသာစကားရပ္ဧ့ရင္းၿမစ္နန္႔ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
() ရခိုင္နယ္နမိတ္ (ဥဴးဘစံ)
() ဂုဏ္ယူပါလီ ဓညဝတီ
() သူ႔ကြ်န္မခံဇာတိမာန္နန္႔-၁၉၇၉ (မႏူႆဥဴးဘစိန္)
() Burma or Myanmar
() ၿခီေတာ္ရာၾကီးသမိုင္း
() ကိုလိုနီဘဝ ရႊီၿပည္ရခိုင္ (ၿမထြန္းေအာင္)
() ရကၡမ႑ိဳင္အမွတ္-၁(ဥဴးဘစံ)
() ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္နန္႔ သမိုင္းေနာက္ခံ
() ရခိုင္ဘုရင္တိအုပ္ခ်ဳပ္ကာလ အဝီးေရာက္ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ ၿဖစ္စိုင္မ်ား(အသစ္!)
() ဟသၤာစီမံခ်က္ (လွ်ိဳ၀ွက္)(အသစ္!)
() ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းသို႔ ႏိူင္ငံၿခားသားဘဂၤလီမ်ား ခိုးဝင္လႊမ္းမိုးမူ (ရခိုင္ၿပည္နယ္တရားသူၾကီး အဖြဲ႔ဝင္ဥကၠဌ)(အသစ္!)
() ရြင့္ဂ်ားကုလားအႏၱာရာယ္(အသစ္!)
() Northern Arakan District by GRANT BROWN(အသစ္!)
() ဘဂၤလီ ႏိူင္ငံၿခားသားမ်ားဝင္ေရာက္လာမူ-ဗုိလ္မွဴးလွၿမိဳင္ (လွ်ိဳ႕ဝွက္)(အသစ္!)
() ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီမ်ား နိန္ရပ္မွတိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာမူ(အသစ္!)


ရခိုင္စာပီ နန္႔ ပတ္သက္ေတ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ တိ

() ၿပံဳးသိၿပံဳးသြင္ ရခိုင္ကာတြန္း (တက္သစ္ေအာင္)
() ဘဝပီးသခၤန္းစာ ဝတၳဳ
() မဟာပညာေက်ာ္ (ရခိုင္ရာဇဝင္ ဗြီဒီယိုဇတ္လမ္း)
() ပန္းတံမင္းသားနန္႔သံေတြမင္းသမီးဝတၳဳ
() သီရိသုၿမတ္စြာေဒဝီ
() လွိဳင္းသံမ်ားမွအကၡရာစာလံုးမ်ားသို႔
() မုဒိတာစမ္းရီအိုင္ (ဝတၳဳ)
() လက္ညိဳး
() က်ားေခ် နန္႔ ႏြားေခ် ဝတၳဳ
() ရခိုင္ဖားၿပဳတ္ေကဝတၳဳ
() ႏြီအလြမ္းဝတၳဳ
() သံုးဆယ္သီမင္းဝတၳဳ
() ေတာင္သမင္ နန္႔ အၿဂိဳ
() တပိန္တထည္
() ထြက္ေပါက္
() ေအနိ နန္႔ နက္ဖန္
() သၾကၤန္ကဗ်ာမ်ား
() ရခုိင္ကြ်န္းရြာဓေလ့ကဗ်ာမ်ား
() ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာမ်ား
() မိုးေသာက္ေရာင္နီကဗ်ာ(၁)
() မိုးေသာက္ေရာင္နီကဗ်ာ (၂)
() ရြာေတာ္က ကဗ်ာတပုဒ္
() ရြက္ႏူၿပန္ခ်ိန္ရခိုင္ကဗ်ာသီးသန္႔စုစည္းမူ
() Arakanization
() သဇင္တစ္ခက္ ရာဇဝင္ (မ်ိဳးသာဂီ)
() အေၿပာင္းအလဲ (ကိုေက်ာ္ဝင္းခိုင္)
() ေနာင္လာဖို႔ ၂၀၅၀ ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ကတ္ (အဆိုးေခ်)
() ၾကာညိဳပါးက ပီးစာ-၁ (အဆိုးေခ်)


ရခိုင္ဘာသာၿပန္

() သင့္အက်င့္နန္႔ သင့္ပံုသြန္းဗ်ာလ္
() ေအာင္ၿမင္ဖို႔ ဥပေဒ ၅ ခု


ေဆာင္းပါး နန္႔ အိန္တာဗ်ဴးတိ

() ရခိုင္မ်ိဳးေဖ်ာက္စီမံကိန္း
() နယ္ခ်ဲ႕ရို႔ကိုေတာ္လွန္ခေရ ဆရာေတာ္အသွ်င္ ဥဴးဥတၱမ
() ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိူင္ငံ၏ ပထမဆံုးအာဇာနည္နိန္႔
() ရခိုင္ၿပည္ကို ရခိုင္တိအုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္လို႔ (အိန္တာဗ်ဴး ၁)
() ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပြဲ ရခိုင့္ႏိူင္ငံရီးအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား(အိန္တာဗ်ဴး ၂)
() အာသွ်နီဝန္ အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဥဴးဥတၱမ
() ၿပည္ေထာင္စု၏ ဗိသုကာ (သို႔) လြတ္လပ္ရီး ဗိသုကာ
() ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပြဲက ရခိုင္ၿပည္သူအတြက္ ဇာတိပီးႏိူင္လဲ?
() အသွ်င္နာဂႏၵိေမာ္ကြန္းကို စိန္ေခၚလိုက္စြာၿဖစ္ေတ
() ရခိုင့္အမ်ိဳးသားရီဝါဒနန္႔ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း
() နအဖ၏ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚၿပစ္မူက်ဴးလြန္မူ
() လူမ်ိဳးတိအခြင့္အရီး
() လံုၿခံဳရီးေကာင္စီဆံုးၿဖတ္ခ်က္အမွတ္(၁၃၂၅)
() အႏၵမန္-နီကိုဘာ ေခၚ ကပလီက်ြန္းမွပီးစာ
() ၾသတ္ဂတ္စ္(၁၃)ဆန္ၿပသနာနိန္႔တြင္ကိုယ္တြိပါဝင္ခသူနန္႔ အိန္တာဗ်ဴး
() ရိွခိုက္ရခိုင္ၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရီးစနစ္
() Arakan Shwe Gas
() ေတာ္လွန္ရီးနန္႔မဟာလူသား
() (လူမ်ိဳးငယ္) အတၱဝါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း
() ကိုႏူိင္ႏိူင္သို႔ပီးစာ
() ရခိုင့္အာဇာနီ(ALP) ဥကၠဌၾကီး နန္႔ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း
() မိုးၾကိဳးစစ္ဆင္ရီး
() အမ်ိဳးသားရီးဘက္ကရပ္တည္ပါ
() ဥဒါန္းက်ီအံ့ေလာ့အိုၿပည္သူ
() ၁၃ ၾသဂတ္စ္မမိအပ္
() ရကၡိတရို႔ပစၥကၡပ်ံက်လူ႔ေဘာင္ နန္႔ အနာဂတ္ေကာက္ေၾကာင္း
() ကြ်န္သက္ ၂၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္
() အဝကြ်န္းမွဦးေမာင္ဟန္သာနန္႔ရခိုင္သတင္းဌါနမွတြိဆံုမီးၿမန္းခန္း
() သမိုင္းေၾကာင္းကိုေလ့လာစီခ်င္သည္
() သူ႔ကြ်န္မခံဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ၏ေတာ္လွန္ရီးခရီး
() ဒိုင္နာစပူခရီးသည္
() သူရို႔ေၿပာခေရသူရို႔စကား
() သမိုင္းကိုအမွန္သိ၍အမွန္ကိုေၿပာဆိုၾကရမည္
() ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အမ်ိဳးသာလွဳပ္ရွားမူ နန္႔ ၿပည္ေထာင္စုအရီး
() ရခိုင္ၿပည္ေတာ္လွန္ရီး
() ေမ့အတြက္မငိုယွိဳက္လီေက့ ဓညဝတီ
() ၿခီရာေတာ္
() ေမာင္နႏၵာသို႔ပီးစာ
() Land Confiscation-Overview-in-Arakan-by-AASYC
() ရခိုင္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီသမိုင္း
() ရခိုင္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီမွတင္သြင္းသည့္စာတမ္း
() ရခိုင္ၿပည္နယ္၏သစ္ခိုးထုပ္မူလုပ္ငန္း
() မယူေတာင္ၿခီကငြီေတာင္ရြာေခ်သို႔
() ဖုန္းကြယ္ခံကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီ
() မိုးဥဴးလီဥဴးနန္႔ကမ္းရိုးတန္းေဒသ
() ဆရာၾကီးဥဴးဥဴးသာထြန္း၏မီးခြန္းၾကီးေၿခာက္ခု
() ေထရဝါဒသာသနာရခိုင္ၿပည္တြင္ထြန္းကားလာပံု (ဥဴးဥဴးသာထြန္း)
() ဥဴးဥဴးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၁)
() ဥဴးဥဴးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၂)
() ဥဴးဥဴးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၃)
() ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္
() Arakanese Nationalism and the Struggle for National self- determination(An overview of Arakanese political history up to 1988)
() နအဖ၏ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ရီး
() စစ္ေတြ ဘုန္းၾကီး တိကနအဖတိုင္းမွဴး ဘားကိုပီးစာ
() ထေလ့ ရခိုင္....ရခိုင္ ထေလာ့...
() ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔ေလး?
() ညီေခ်သို႔ ပီးစာ ၁ က ၁၅ ထိ (ကိုေက်ာ္ဝင္းခိုင္)
() ရီေလာင္းတတ္ပါစီ
() ပြိဳင့္ကမ္းၿခီကိုထိန္သိမ္းကတ္ပါ။
() ၿပည္ေထာင္စုသမိုင္းမွန္ သင္ၾကားရီးအတြက္(အိန္တာဗ်ဴး)
() စစ္မွန္ေသာၿပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းရီး ဗမာလူမ်ိဳးစု ဇာတိလုပ္သင့္ (အိန္တာဗ်ဴး)
() ရခိုင္ႏူိင္ငံရီးလမ္းညြန္
() ေၿမာက္ဥဴးကဘလူး ေဆာင္းပါးမ်ား
() ၿမန္မာႏိူင္ငံ ရခိုင္းအမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထား
() ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ရီးပါတီ၏ သေဘာထား
() ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ရီးပါတီ၏ မူဝါဒ
() ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီးပါတီ၏မူဝါဒ
() Voices from Inside (Ethnics speak)
() ရြီးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလ ရခိုင္ၿပည္ႏူိင္ငံရီး ဇာတ္ခံုထက္ကၿမင္းကြင္းတိ
() တိမ္ေကာလာေသာ ရခိုင္ရိုးရာလက္မူ ရက္ကန္းပညာ
() ဒုတိယပင္လံုမွသည္အနားဂတ္ၿပည္ေထာင္စုသို႔ (၁)
() ဒုတိယပင္လံုမွသည္အနားဂတ္ၿပည္ေထာင္စုသို႔ (၂ + ၃)
() ကာလကတၱားအက်ဥ္ေထာင္မွ ပီးစာ
() ရခိုင္ၿပည္ လြတ္လပ္ရီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ (ေဆာင္းပါး)
() သမိုင္းကိုေပ်ာက္ေအာင္ မေဖ်ာက္ဖို႔လိုေရ။ (ေဆာင္းပါး)
() ခြဲထြက္ခ်င္ေရ စိုးရိမ္မူကို ဇာပိုင္ေၿပာင္းဖို႔လဲ?(ေဆာင္းပါး)
() ရခိုင့္သြီးမ်က္ရည္နိန္႔ အတြက္ ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္၏ သဝဏ္လြာ
() (၂၂၆) ႏွစ္ေၿမာက္ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အၿခာအဏာက်ဆံုးၿခင္း ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္
() အမ်ိဳးကိုခ်စ္စြာလား? အမ်ိဳးကိုႏွစ္စြာလား? (သန္းဝင္း)
() သန္းဝင္း ဆိုသူသို႔ အိပ္ဖြင့္ပီးစာ (ေဆာင္းပါးရွင္-မင္းစိုးအိမ္)
() ေမာင္းသန္းဝင္း ဖတ္ဖို႔ (ေဆာင္းပါးရွင္-ခိုင္မင္းခိုင္)
() သမိုင္းကိုအမွန္သိလို႔ အမွန္ကိုလက္ခံေၿပာဆိုကတ္ရေမ။
() ဝါရင့္သံတမန္ ဥဴးခင္ေမာင္ၾကည္ နန္႔ တြိဆံုေဆြးေႏြးခန္း
() ၿပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ (ဥဴးေအးသာေအာင္)
() အၿခားမ့ဲမွ တပါးအၿခားမဟိဗ်ာလ္ (ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္)
() ၿပည္ေထာင္စုနိန္ (ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္)
() ကိုယ္တြိေမယုၿမီ (စံထြန္းေအာင္)
() ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီး ေဂါင္းေဆာင္တိ ဘားကို အိပ္ဖြင့္ပီးစာ(ေအာင္ရဲလင္း)
() ပင္လံု မာ ယံုခလို႔ (ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္-ေဆာင္းပါး)
() ရခိုင္ေက်ာင္းသား စိန္ထြန္းခိုင္ အရီးကိစၥ (၁၉၇၉)
() ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းရီး နန္႔ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္
() က်င္အားကစားကိုယ္ခံအားလို (ေဝသာ)
() ရခိုင့္ၿမီကို ရခိုင္မပိုင္
() ေမဃၿမီမွ ခ်စ္စရာဓေလ့မြန္မ်ား (ညီလတ္ထြီး)
() လရတတ္နာင့္ လမြဲႏိူင္ငံမ်ား
() The Burma We Love (Dr.Aye Kyaw)
() ႏူိင္ငံသစ္မ်ား
() ရခိုင္ၿပည္က မရဏ ရထားလမ္း
() ဆိုင္ကလံုး ဂိရိဧ့ ဒဏ္ခတ္သံ
() ဗံုးကြဲစြာ နန္႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ယက္ဧ့ထုတ္ၿပန္ေၾကာ္ၿငာခ်က္
() ႏိူင္ငံတကာေရးရာ ရခိုင္သတင္းစဥ္ (အမွတ္-၃)
() ဗမာ့(ၿမန္မာ့) စစ္ဝါဒီေအာက္မွ လူမ်ိဳးမ်ား နန္႔ ဗုဒၶသာသနာ
() ဗမာ့(ၿမန္မာ့) စစ္ဝါဒီေအာက္မွ လူမ်ိဳး နန္႔ ဗုဒၶသာသနာ (၁+၂+၃)
() ရခိုင္သတင္းစဥ္ (ၾသဂတ္စ္)
() ရခိုင္သဟာယ အသင္းၾကီး
() အကြ်န္ခြဲထြက္ရီးသမား
() ဝံလဝါဒ နန္႔ ရခိုင္ရို႕လက္တြိႏိူင္ငံရီးလမ္းစိုင္ (ေမာင္ဥဴးကဘီလူး)
() ရခိုင္စာ အရြီးအသားၿပႆနာ
() မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒဧ့မဟာေအာင္ပြဲလား?(ခိုင္းလင္း-ေမဃဝတီ)
() အမာကသၾကၤန္ၿပန္လြမ္းမိပါေရ(ေက်ာ့ၾကာညိဳ-ရခိုင္သမီးပ်ိဳ)
() ရတပ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းရီးမွဴး(ဥဴးလွေစာနန္႔ အိန္တာဗ်ဴး)
() ရခိုင္စာပီဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္သိန္းသို ့ အိပ္ဖြင့္ပီးစာ
() ႏိူင္ငံတကာရီးရာ ရကၡိဳင္သတင္းစဥ္ (အမွတ္-၅ ေမလ)
() ေလး၀တီ နန္႔ ေလးကိုင္းသဏၭာန္ၿမီ (ေဆာင္းပါး)
() ဥဴးခိုင္ေအာင္မိန္႔ခြန္း
() ကႊ်န္ေတာ့္မာ အိပ္မက္တစ္ခုဟိပါေရ။ (ေဆာင္းပါး)
() ေအာက္သားေလာင္းရိပ္ ေအာက္က ရခိုင္နာေမတိ
() ဇာဗမာေခါင္းေဆာင္က ရခိုင္တိအရီးကို အလီးပီးစဥ္းစားခလဲ? (ေဆာင္းပါး)
() ငါရို႕ေခတ္ကိုေတာ ေရာက္ရမည္ ဧကန္မလြဲပါ။ (ေဆာင္းပါး)
() ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္နန္႔ အင္တာဗ်ဴး (အိန္တာဗ်ဴး)
() ရခိုင္တစ္က်ပ္၊ ဗမာတစ္က်ပ္၊ ရွမ္းတစ္က်ပ္
() ဒုတိယအၾကိမ္ မ်က္ရည္က်ရသူ စႏၵသူရိယ (ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္-နယူးေယာက္)
() နာၾကင္မူထဲ့က ဆုေတာင္းသံ (ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္-နယူးေယာက္)
() ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိူင္ငံရီး (ညီညီလြင္)
() ၿပည္ထဲရီး၀န္ၾကီးေဟာင္း ေမာင္ဥဴး ရခိုင္လူထုကို ဇာတိေၿပာခလဲ
() ရခိုင္အမတ္သံုးဥဴး အမူရံုးရေရကိစၥ (အိန္တာဗ်ဴး)
() မ်ိဳးေစာင့္တရား (ငခြ်န္းေယ)
() ရွားပါးဆင္ၿဖဴ ဗမာၿပည္ကို မယူစီခ်င္
() အသိဥဏ္ကို မ်ိဳးစိခ်ၿခင္း
() ၿပတိုက္ထဲ့က ေဖာက္ထြင္းပနာ
() သမၼတဥဴးသိန္းစိန္ကို ေဒပိုင္ေၿပာခ်င္ပါေရ။
() စစ္ေတြဆန္ၿပႆနာနိန္
() ၾသတ္ဂစ္ ၁၃ ဆန္ၿပႆနာနိန္ အရီးအခင္းၿဖစ္ရပ္မွန္သမိုင္း
() ရခိုင္ႏိူင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ (ေဒါက္တာေအးေက်ာ္)
() ရခိုင္ဆိုစြာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေတ အတြက္ေၾကာင့္
() ဝီဒနာကို ကေနဒါမွာ ၾကီညာခရလီယင့္လား
() DVB သူခိုးၾကီး ဟန္ေညာင္ေဝနန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးၿပသနာ(အသစ္!)
() ရခိုင္အမ်ိဳးသာရီဝါဒ(အသစ္!)အတၳဳပတၱိ

() သွ်င္ၿမဝါအတၳဳပတၱိ
() သွ်င္ၿမဝါ
() ဗုိလ္ခ်င္းပ်ံ(ကင္းဘာရင္း)
() ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းမ်ား
() ဆရာေတာ္ သွ်င္ဥတၱမ
() ဥဴးဥဴးသာထြန္းအတၳဳပၸတၱိ
() ဆရာၾကီးဥဴးဥဴးသာထြန္း
() ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီရမၼာဝတီအသွ်င္ပညာစာရ
() ဆရာေတာ္ ဥဴးစိႏၱာ
() ဆာေပၚထြန္း
() ဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱ စျႏၵမဏိ
() ဥဴးစံသာေအာင္
() ဥဴးခ်န္ထြန္း
() ဥဴးတင့္ေဇာ္
() ဥဴးစံေရႊ
() ဥဴးေက်ာ္ရင္>
() ဥဴးဘေစာ
() ဆရာၾကီး ဥဴးလံုး>
() ဥဴးၿမထြန္းေအာင္
() ေဒါက္တာေအးေက်ာ္

0 comments: