နႏြီးထထြီး ၾကိဳဆိုပါယင့္...
”.....ဝါၾကိတ္သံကို၊ ငိုသံထင္မွတ္၊ မိုးတိမ္ယံကို၊ မပ်ံတက္ေက၊ ထြီးနတ္ေကသွ်င္မ၊ ပုလဲထံေက၊ ဝဲပ်ံက်ေက၊ သားလွရြီက်ဴ၊ သဇင္ၿဖဴေက၊ ၾကင္သူမငို၊ ၿမပုခြက္မွာ၊ သာၿခင္း ဆိုေက၊ သားသွ်င္အိပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေပ်ာင္းေပ်ာင္းေက၊ ခ်ိဳေညာင္းသာၾကည္၊ ၿမဧယင္မွာ၊ အမင္သိပ္ေက၊ အိပ္ပါေလ။ ”